حركات اصلاحی یكی از بخشهای تربیت بدنی است كه هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاریهای جسمانی توسط تمرینهای بدنی است.

به عبارت دیگر حركات اصلاحی عبارت است از برنامه ای ورزشی و حركتی كه در آن با اجرای تمرینهای خاص عملكرد و ساختمان بدن تغییر می كند و اصلاح می شود. شاید نتوان معیار ثابت و مشخصی برای وضعیت بدنی تمام افراد به صورت یكسان در نظر گرفت زیرا این موضوع در ارتباط با مكانیك بدن و تحت تأثیر عملكرد دستگاههای مختلف بدن از جمله اسكلت و عضلات است.اما آنچه اهمیت دارد این است كه یك وضعیت بدنی مناسبتر خستگی كمتر و كارایی بیشتری دارد. عوامل دیگر نیز به صورت جزیی در ساختار جسمانی موثر است از جمله ن‍ژاد،سنت و عادتهای مختلف وحتی حالات روحی و روانی افراد كه در ملل مختلف به صورتهای گوناگون دیده می شود.عواملی مانند بیماری ویا خستگی نیز وضعیت كلی بدن را به طور مقطعی تحت تأثیر قرار می دهند زیرا در نتیجه ی بیماری و خستگی توان عضلات بدن كاهش می یابد و نیروی وزن بدن بر نیروی انقباضات عضلانی غلبه می كند و وضعیت قائم بدن دچار مشكل می شود.